Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Hvis du har lyst til at deltage i trivselsrådets arbejde eller har idéer til tiltag kan du kontakte formand Birgitte Friis på e-mail bfriisk@gmail.com

 

Kommissorium for arbejdsgruppen af trivselsambassadører

 

Arbejdsgruppen af trivselsambassadører fungerer som et permanent underudvalg nedsat af skolebestyrelsen og refererer direkte hertil.

 

Trivselsambassadørerne fungerer som ressourcepersoner i trivselsarbejdet på skolen. Det overordnede formål med trivselsambassadørgruppen er at arrangere og medvirke ved initiativer og arrangementer som forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen

 

Det er således trivselsambassadørernes opgave:

 

  • At arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivsel på skolen, på årgange, i de enkelte faser, på tværs af faserne og på hele skolen, ligesom der kan arbejdes på tværs af kommunens skoler.
  • At understøtte skolens forældreråd i deres arbejde med trivslen i de enkelte klasser og årgange.
  • At arbejde for at sikre trivslen på skolen ved aktivt at inddrage forældrene og skolens øvrige parter.
  • At overveje og fremkomme med forslag til, hvorledes processen omkring bedre trivsel fremmes.
  • At overveje, indsamle eksempler på og fremkomme med forslag til aktiviteter, der forebygger mistrivsel og sikrer et trygt og mobbefrit miljø omkring eleverne både i og uden for skolen.

 

Der afsættes ressourcer til at lærerrepræsentanterne kan indkaldes 2 gange årligt til trivselsambassadørernes møder.

Arbejdsgruppen sammensættes af minimum 7 medlemmer, som fordeler sig således:

  • 2 medlemmer, udpeget blandt skolens forældrekreds i indskolingen
  • 2 medlemmer, udpeget blandt skolens forældrekreds på mellemtrinnet
  • 2 medlemmer, udpeget blandt skolens forældrekreds i udskolingen
  • Mindst 1 repræsentant fra skolebestyrelsen, som koordinerer arbejdet mellem arbejdsgruppen og skolebestyrelsen.

 

Derudover udpeges 2 lærerrepræsentanter (1 fra AKT-gruppen og 1 fra profilgruppen) som skal agere bindeled og dermed at sikre kontakten til og overensstemmelse med skolens øvrige trivselsarbejde. Der afsættes ressourcer til at lærerrepræsentanterne kan indkaldes 2 gange årligt til trivselsambassadørernes møder.

 

Såfremt trivselsambassadørernes initiativer kræver ressourcer i form af penge og/eller medarbejdernes tidsforbrug eller lokaler, skal dette godkendes i skolebestyrelsen, inden initiativet igangsættes.

 

Arbejdsgruppen konstituerer sig med en formand.

 

Arbejdsgruppen sammensættes for 2 år af gangen, men med valg hvert år, således at halvdelen af udvalgets medlemmer er på valg hvert år.