Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Skolebestyrelsen og ledelsen på Søndermarksskolen anbefaler, at alle klasser har et klasseforældreråd, som kan bidrager til at styrke de sociale relationer i klassen og til klassens trivsel – et god fundament for læring.

 

Klasseforældreråd

Hvad er klasseforældreråd?

Et klasseforældreråd er et frivilligt råd, som normalt består af 4-6 forældre.

Der er valg til forældreråd på det første forældremøde i et nyt skoleår.

 

Rådet ikke har nogen formel beslutningskompetence, men er en vigtig aktør på klasseniveau i forhold til skole-hjem samarbejdet - rådet fremmer forældreindflydelse og trivsel i elevernes skolehverdag.

Rådet udgør derfor en værdifuld samarbejdspart for bl.a. klassens forældre og klasselæren.

 

Valg af klasseforældreråd

Valg til forældrerådene sker på det første forældremøde i hvert skoleåret.

Det anbefales, at der sidder 4-6 forældre i klasseforældrerådet, og at det tilstræbes, at klasse-forældrerådet Afspejler hele klassens sammensætning.

Det er en god idé at kun halvdelen af rådets medlemmer er på valg hvert år. På den måde kan erfaringer og oplysninger gives videre til nye rådsmedlemmer.

Det første forældrerådsmøde aftales umiddelbart efter valget for at komme god i gang med at planlægge skoleårets arrangementer.

 

Klasseforældrerådet opgaver

Klasseforældrerådet arbejder for, at elever, forældre, lærere og pædagoger lærer hinanden bedre at kende i den enkelte klasse. Rådet er proaktivt i opbyggelsen af et godt netværk omkring klassen.

Klasseforældrerådet er desuden klassens forældres talerør – og en vigtig samarbejdspartner for skolen og klassens lærere og pædagoger.

 

Eksempler på typiske opgaver:

  • Bindeled mellem forældre, klasselærer, skolebestyrelse og ledelse.
  • Lave og vedligeholde klassens telefonliste med forældrenes navne, mailadresser og telefonnumre (evt. også med information om hvilke uger eleven er hos hhv. mor eller far hvis mor og far ikke bor sammen)
  • Deltagelse i tilrettelæggelse af forældremøder sammen med lærerne.
  • Arrangerer sociale aktiviteter udenfor skoletiden.
  • Oprettelse og planlægning af klassekammeratbesøg.
  • Tager initiativ og støtter afklaring af klassens regler og/eller fælles holdninger til eksempelvis mobiltelefon, alkohol, sund kost, fødselsdage, klassekassen mv.
  • Arbejdet med anti-mobning.
  • Deltagelse i planlægning og evt. udførelse af fx lejrskole eller udflugter
  • Oprettelse og administration af klassekassen

 

Samarbejdet med klasselæren

Klasseforældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for klasselæren, og klasselæren har timer til samarbejdet med rådet - primært til samarbejdet om forældremøder.

I samarbejde om forældremøder er det klasselæreren, der skal tage kontakt til klasseforældrerådet for at samarbejde om forældremødernes tilrettelæggelse - i så god tid som muligt.

Klasselærer og klasseforældreråd aftaler, hvordan møderneskal forløbe, og om der skal være input i form af oplæg eller materiale. Der kan fx være tale om eksterne oplægsholdere eller om, at et skolebestyrelsesmedlem er mødeleder, eller at en trivselsambassadør kommer for at støtte op om forældrerådsarbejdet.

 

Formålet med samarbejde om forældremøderne er, at forældremøderne bliver relevante og vedkommende for alle parter, og at der er konstruktiv dialog og samarbejde om klassens sociale udvikling og trivsel.

 

Forældrerådenes samarbejde med skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen vil gerne have lejlighed til at udveksle erfaringer og viden med klasse-forældrerådene, så der kan opstå en konstruktiv sparring. Derfor indbydes klasseforældrerådene til et årligt møde med skolebestyrelsen.

 

Trivselsambassadørerne støtter forældrerådenes arbejde

Trivselsambassadørene har som en af hovedopgaverne at støtte klasseforældrerådene. De nuværende trivselsambasadørere har alle erfaring med forældreråds-arbejdet og klasseforældrerådene er velkomne til at tage kontakt, hvis der er spørgsmål eller behov for støtte.

 

Det kan også være en god idé at få hjælp, hvis det er svært at få et klasseforældreråd etableret - eller hvis der er svære emner der skal tages op på et forældremøde.

 

Uddeleger!

Inviter andre forældre til at give en hånd med. For at forældrerødderne ikke skal brænde ud, er det en god idé at vælge aktiviteter, hvor det er let for andre forældre i klassen at gå ind. Gør det til en tradition at uddelegere enten hele aktiviteter eller dele af aktiviteter.

 

Man kan fx sagtens bede 3 fædre om at planlægge og invitere til en drengedag – og det samme for pigerne.

 

Et forældreråd er ikke nødvendigvis en serviceenhed, der sørger for, at alle andre bare skal møde op. Det kan have en rigtig god effekt at være igangsættere til, at klassens forældre kommer til at lære hinanden at kende gennem deres engagement i aktiviteterne.